Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Δ.Σ.                  :     Τσεκούρας Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      :     Κυριακόπουλος Κυριάκος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 :     Μουρτζίνος Δημήτριος

ΕΙΔ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 :     Πλαγεράς Απόστολος

ΤΑΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                 :     Πέγιος Δημήτριος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ                  :     Πάππος Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                            :     Στάμος Αναστάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                            :     Κάβουρας Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                            :     Σακελλαρίου Βασίλειος